Karapatan ng mga Babaeng Manggagawa

Written by Ressie Fos - UFOQ Chairman
  • Pinterest

Alam nyo ba na ang Qatar Labor Law ay nagbibigay din ng pantay na karapatan para sa mga babaeng manggagawa? Narito ang ilan sa mga dapat nating malaman.

Sweldo at Klase ng Trabaho

Ayon sa Article 93 ng Qatar Labor Law, pareho lang dapat ang sweldo ng mga babae sa mga lalakeng manggagawa sa parehong position at ginagawang trabaho. Pareho rin dapat ang kanilang karapatan para sa mga pagsasanay at promosyon.

Samantala, may espesyal din na karapatan ang mga babaeng manggagawa. Ayon sa Aricle 94 ng Qatar Labor Law, hindi dapat itinatalaga ang mga babaeng manggagawa sa mga trabahong delikado at maaari nilang ikamatay, makakasira sa kanilang moralidad, at iba pang klase ng trabaho alinsunod sa panuntunan ng Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs.

Maternity Leave 

Ayon sa Article 96 ng Qatar Labor Law, ang isang babaeng manggagawa na nakapagtrabaho na sa kumpanya ng isang taon ay mayroon ng karapatan para sa maternity leave sa loob ng limampuong (50) araw na may buong sweldo. Ang kabuoang 50 araw na maternity leave ay sumasakop sa mga araw bago at pagkatapos ng panganganak, subalit hindi dapat bumaba sa 35 araw ang maternity leave matapos manganak. Nangangahulugan na ang babaeng manggagawa ay pwede ng mag maternity leave 15 araw bago sya manganak hanggang 35 araw matapos manganak.

Paano kung hindi nagtugma ang pagtakda ng doktor sa panganganak at ang natitirang araw ng maternity leave matapos ang panganganak ay mas mababa na sa 35 araw?

Ayon pa rin sa Article 96 ng Qatar Labor Law, sa ganitong sitwasyon maaaring bigyan ang babaeng manggagawa ng tinatawag na complementary leave mula sa kanyang annual leave o kung walang sapat na natitirang leave credits mula sa kanyang annual leave, maaaring ituring na lamang ang complementary leave na ‘leave without pay’.

Paano kung hindi kaagad nakabalik sa trabaho dahil lumubha ang kondisyon ng kalusugan matapos manganak at dahil dito ay tinanggal sya sa trabaho ng kanyang employer?

Illegal po itong gawin ng employer. Ayon pa rin sa Article 96 ng Qatar Labor Law, sa ganitong sitwasyon, ituturing dapat ito na ‘leave without pay’ subalit dapat hindi ito lumagpas sa 60 araw, sunod-sunod man o hindi ang nasabing pagliban, at dapat mayroon syang medical certificate na inisyu ng isang lisensyadong doktor sa Qatar.

Kung sakaling lumagpas sa 60 araw ang pagliban, bagamat maaari nga itong maging dahilan upang tuluyang tanggalin sa trabaho ang manggagawa subalit dapat may medical certificate na inisyu ng isang lisensyadong doktor sa Qatar na nagsasabing ‘unfit’ na para magtrabaho ang manggagawa.

Hindi rin magiging dahilan ang maternity leave ng babaeng manggagawa para mawala ang kanyang karapatan para sa iba pang leave. 

Oras ng pagpapadede (breastfeeding)

Alam nyo ba na ang Qatar Labor Law ay nagtatakda sa mga babaeng manggagawa ng oras ng pagpapadede sa oras ng trabaho?

Ayon sa Article 97 ng Qatar Labor Law, bilang karagdagang oras ng pahinga, alinsunod sa Article 73 ng Qatar Labor Law, sa loob ng isang taon matapos manganak, may karapatan ang babaeng manggagawa para sa isang (1) oras na pagpapadede (breastfeeding) na itatakda ng manggagawa mismo.

Ang oras na ito ay sakop ng oras ng pagtatrabaho (working hours) kaya’t hindi dapat bawasan ng employer ang sweldo ng manggagawa para sa isang oras na pagpapadede.

Pag-aasawa

Legal ba na tanggalin sa trabaho ang isang babaeng manggagawa dahil sa nag-asawa na ito?

Illegal po ito. Ayon sa Article 98 ng Qatar Labor Law, hindi pwedeng tanggalin ng employer ang manggagawa dahil sa pag-asawa nito o dahil sa maternity leave nito alinsunod sa Article 96 ng Qatar Labor Law.

Kung kayo po ay may mga katanungan o kaya nais nyo humingi ng paliwanag para sa anumang issue na inyong kinakaharap, maaari po kayong sumulat o mag-email sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..