Pagpapatalsik sa trabaho at di pagbigay ng end of service benefits

Written by Ressie Fos
  • Pinterest

Legal ba na patalsikin ng employer ang empleyado ng biglaan at walang notice/warning at hindi pagbibigay ng end of service benefits?

Ang sagot po dito ay: Opo, legal ito kung ang sitwasyon laban sa empleyado ay ang mga sumusunod:

  1. Impersonation - false identity or nationality ng empleyado, or ang pag gamit ng mga pekeng dokyumento tulad ng mga diploma, lisensya, at iba pang records. 
  2. Hindi pag sunod sa safety regulations ng company ng lagpas sa isang beses, sa kabila ng pormal na babala (in writing) at ang mga alituntunin na yun ay maliwanag na nakasulat at nakapaskil para sa kaalaman ng mga empleyado. 
  3. Kapag nilabag ng empleyado ang kontrata ng higit sa isang beses, or nilabag ang Qatar Labour Law, matapos mabigyan ng pormal na babala (in writing).
  4. Kapag ang empleyado ay makitang lasing habang nasa trabaho.
  5. Kapag sinalakay (assault) ng empleyado ang employer, manager or kahit sinong superior habang nasa trabaho.
  6. Pagsalakay sa kapwa empleyado at pagpapatuloy nito kahit pa nabigyan na ng pormal na babala (in writing).
  7. Kapag nag absent or di nagreport for duty ng walang sapat at tamang dahilan sa loob ng pitong (7) sunod-sunod na araw, or labinlima (15) hindi sunod-sunod na araw sa loob ng isang taon. 
  8. Kapag ang empleyado ay nahatulan sa isang krimeng ginawa related sa dishonesty o morality.

Kadalasan, ang isang tuso na employer kapag gustong umiwas sa kanilang responsibilidad sa empleyado tulad ng pagbibigay ng end of service benefit, ay maaring gumawa-gawa ng mga scenario sa alinman sa walong nakalista sa taas, para magkaroon sila ng legal na dahilan para patalsikin ang empleyado o kaya ay wag bigyan ng mga benepisyo.

Maliban sa mga rason o sitwasyong nabanggit sa taas, kapag pinatalsik ng employer at hindi binigyan ng end of service benefit ang isang empleyado ng wala sa nasabing mga sitwasyon, ito ay paglabag sa batas (illegal) ng employer.